8. Енглески језик


17. март 2020.

1. čas - The Passive Voice

Pasiv  je forma koja se koristi kada se ne želi pomenuti subjekat, tj. vršilac radnje, već se želi istaći samo radnja koja je izvršena nad objektom. Glavna stavka pasiva je glagol biti  (to be), koji se menja kroz vremena, posle kog ide prošli particip glavnog glagola.


OBJECT + BE + PAST PARTICIPLE

Dakle, ono što će se menjati, biće oblik glagola BE i to u vremenu u kom je glavni glagol  iz aktivne rečenice.

Past participle – ovde treba obratiti pažnju na pravilne i nepravilne glagole.

- Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavisno od toga da li ispred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.

- Kod nepravilnih glagola, koristimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen).
 
 
Sada idemo na promenu pasiva kroz vremena.

 • Present Simple
Active: tell(s)                              Harry always tells me the truth.
Passive: am/is/are told             I am always told the truth (by Harry).

U ovoj rečenici, Harry je subjekat, koji je nepotreban u pasivnoj rečenici. Stoga, rečenicu  počinjemo objektom, glagol će biti u vremenu u kome je glagol u aktivnoj, a finalni,glavni glagol će biti u prošlom participu. Ukoliko koristimo subjekat iz aktivne rečenice, ispred njega mora ići by.

 • Past simple
Active:  told                                Harry always told me the truth.
Passive: was/were told            I was always told the truth.

 • Present perfect
Active: have/has told                      Harry has always told me the truth.
Passive: have/has been told          I have always been told the truth.

 • Future simple
Active: will tell                                         Harry will always tell me the truth.
Passive: will be told                                I will always be told the truth.

Na kraju, neophodno je obratiti pažnju na upotrebu svih četiri oblika pasiva i vremena.
 
Present Simple Passive se koristi za radnju koja se dešava stalno ili se ponavlja.
 The boys are usually invited to parties.
 
Past Simple Passive se koristi za radnju koja se
1. desila u trenutku u prošlosti                            -     1. The book was stolen in 1991.
2. dešavala stalno ili se ponavljala u prošlosti    -     2. The men were usually invited to   
                                                                                       parties when they were younger.
 
Present Prefect Passive se koristi za radnju koja se desila u prošlosti i traje i dalje u sadašnjosti.
 The dogs have been used by the police for many years. (Psi su se koristili u prošlosti i dalje se koriste.)
 
Future Simple Passive se odnosi na budućnost.
 
The students will be informed about their exam results next week.
                  

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 95, vežba 4a, formirati participe od datih glagola i popuniti praznine.
Udžbenik: strana 95, vežba 4b, staviti glagole u odgovarajući oblik pasiva.
Radna sveska: strana 50, vežba 2, staviti glagole u odgovarajući oblik pasiva.
Radna sveska: strana 50, vežba 3, staviti glagole u odgovarajući oblik pasiva.
Napisati  svoje četiri rečenice u svakom od ova četiri oblika u Word-u.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com


2. čas - Question tags
 
Question tags se  koriste u govornom jeziku  da pobude sagovornika da se složi ili ne složi sa onim što je rečeno.  U srpskom jeziku ne zavise od vremena i oblika rečenice i uvek se prevode sa  „zar ne?“ U engleskom jeziku je mnogo komplikovanije. Grade se od pomoćnih glagola u suprotnom obliku od onoga u kome je rečenica. Pomoćni glagoli su: do, does, did, am, is, are, was, were, can, have, has, will...


Present simple – You live here, don’t you?
                             She wants a dog, doesn’t she?
Past Simple – They wanted a cat, didn’t they?
 
U ovim oblicima se dosta pravi greška jer nemamo vidljiv pomoćni glagol kao što su is, are ili will i tu stavljamo ova tri oblika koja su podvučena. yamenica uvek ide na kraju (you, she, they....).

Potvrdne rečenice imaće odričan question tag:
-He is your best friend, isn’t he?
-You have heard the news, haven’t you?
-We can do it on time, can’t we?
-He plays for „Arsenal“, doesn’t he?
-Susan was ill, wasn’t she?
-Alex helped you, didn’t he?
-Tom will come to the party, won’t he?
Ali obratite pažnju na izuzetak:   I am one of the best, AREN’T I? – nije am I not?

Odrične rečenice imaće potvrdan question tag:
-They aren’t  coming, are they?
She hasn’t  got green eyes, has she?
-You can’t play the guitar, can you?
-Students don’t like tests, do they?
– Toby and Matt  weren’t noisy, were they?
– Stephen  didn’t have anything to do with that, did he?
– We won’t give up, will we?


DOMAĆI:
Udžbenik: strana 97, vežba 4b, upisati odgovarajući oblik u prazninama.
Udžbenik: strana 100, vežba 5, upisati odgovarajući oblik u prazninama.
Udžbenik: strana 100, vežba 3, ubaciti oblike pasiva u odgovarajuću rečenicu.
Radna sveska: strana 52, vežba 2, upisati odgovarajući oblik u prazninama.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


Odgovore u Word-u i fotografisane radove iz radnih svezaka slati na mejl: bojanmarkovic0101@gmail.com


Linkovi za vežbanje:
 
http://www.adelescorner.org/grammar/qtags/qtags_positive.html
http://www.adelescorner.org/grammar/qtags/qtags_negative.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/question_tags3.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/question-tags/exercises
http://www.focus.olsztyn.pl/en-question-tags-test-with-answers.html#.XnNqvnJ7k2w
 27. март 2020.

3. čas - Journey into slavery
             Who knows; must, can’t, could, might for speculationModalni glagoli u engleskom jeziku se nazivaju modal verbs ili pomoćni glagoli, auxiliary verbs. Ovi glagoli izražavaju način na koji će neka radnja biti realizovana.
Modalni glagol je tip pomoćnog glagola koji izražavaju mogućnost, neophodnost i obavezu. Pomoćni glagoli se koriste u kombinaciji sa drugim glagolima da pomognu u iskazivanju tona, vremena, stanja vida i načina.

Bitna pravila kod modalnih glagola

 1. Većina modalnih glagola ne mogu se koristiti u prošlom i budućem vremenu.
 2. Kada se koriste u trećem licu jednine u sadašnjem vremenu, modalni glagoli nemaju nastavak ,,s’’.
 3. Upotrebiti rečcu ,,not’’ za negiranje modalnog glagola.
 
Sada ćemo proći nekoliko modalnih glagola u sadašnjem vremenu. Oni su: must, could/might i can’t.
 
Modalni glagol Must
 
must + glagol = ovu kombinaciju koristimo kada smo veoma uvereni da je nešto istinito
 
I’d love to try skating. It MUST BE great. -  Voleo bih da probam da klizam. Mora da je sjajno.
 
Modalni glagol Might/Could
 
might + glagol  ili could + glagol
 
Ovde dve kombinacije ukazuju na mogućnost.
 
Tom could be the winner. I am not sure.
Tom might be the winner. I am not sure.
 
Tom je možda pobednik. Nisam siguran.  – Obe rečenice imaju isto značenje i ukazuju na mogućnost.
 
Modalni glagol Can’t
 
can’t + glagol = koristimo kada govorimo o nemogućnosti.
 
This story can’t be true. Nemoguće je da je ta priča istinita.

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 103, vežba 4a, popuniti rečenice sa must ili can’t.
Radna sveska, strana 56, vežba 1, izabrati jedan od ponudjenih odgovora.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor


03. април 2020.

4. čas - It must have sunk
             Amazing creatures


Modalni glagoli u engleskom jeziku se nazivaju modal verbs ili pomoćni glagoli, auxiliary verbs. Ovi glagoli izražavaju način na koji će neka radnja biti realizovana.
Modalni glagol je tip pomoćnog glagola koji izražavaju mogućnost, neophodnost i obavezu. Pomoćni glagoli se koriste u kombinaciji sa drugim glagolima da pomognu u iskazivanju tona, vremena, stanja vida i načina.
Bitna pravila kod modalnih glagola

 1. Većina modalnih glagola ne mogu se koristiti u prošlom i budućem vremenu.
 2. Kada se koriste u trećem licu jednine u sadašnjem vremenu, modalni glagoli nemaju nastavak ,,s’’.
 3. Upotrebiti rečcu ,,not’’ za negiranje modalnog glagola.
Sada ćemo proći nekoliko modalnih glagola u PROŠLOM vremenu. Oni su: must have, could/might have i can’t have.

Posle HAVE ide past participle. Postoje pravini i nepravilni glagoli.

Kod pravilnih glagola dodajeo nastavak -d ili -ed: saved, lived, wanted, tried....
He could have TRIED to help us.
 
Kod nepravilnih glagola imamo treću kolonu nepravilnih glagola u tabeli nepravilnih glagola koja se nalazi u udžbeniku na strani 144. 
The girl must have GONE to her room.
 
Modalni glagol Must
 
must + have + past participle = ovu kombinaciju koristimo kada smo veoma uvereni da se nešto istinito desilo u prošlosti
 
The boy tried skiing yesterday. It MUST HAVE BEEN great because he was very happy. - 
Dečak je probao da skija juče. Mora da je bilo sjajno jer je bio veoma srećan.
 
Modalni glagol Might/Could
 
might + have + past participle 
could + have + past participle
 
Ovde dve kombinacije ukazuju na mogućnost u prošlosti..
 
Tom could have been the winner. I am not sure.
Tom might have beem the winner. I am not sure.
 
Tom je možda bio pobednik. Nisam siguran.  – Obe rečenice imaju isto značenje i ukazuju na mogućnost.
  
Modalni glagol Can’t
 
can’t + have + past participle = koristimo kada govorimo o nemogućnosti.
 
This story can’t have been true. Nemoguće je da je ta priča bila istinita.

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 105, vežba 4, popuniti rečenice.
Radna sveska, strana 58, vežba 2, ispod svake slike dopuniti prazanine sa datim oblicima.
Udžbenik, strana 106, prevesti deo teksta „Amazing creatures“ do kraja prvog pasusa. – do population of humans!
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor10. април 2020.

5. čas - Link words
             Too and enough


Link words

Link words predstavljaju veznike. Sada ćemo prođi značenja nekoliko veznika.
 
1. Apparently – naizgled, izgleda
 
    I am not sure. Apparently Sam didn’t pass the exam.
    Nisam siguran. Izgleda da Sem nije položio ispit.
 
2. Although – iako
 
   Ben went to work although he was sick.    Ben je otišao na posao, iako je bio bolestan.
 
3. Even though – iako  (ima isto značenje kao although)
 
    Ben went to work even lthough he was sick.    Ben je otišao na posao, iako je bio bolestan.
 
4. Anyway – u svakom slučaju
 
    I didn’t buy the book because the shop is closed in the afternoon. Anyway, I will buy it tomorrow morning.
    Nisam kupio knjigu jer je radnja zatvorena posle podne. U svakom slučaju, kupiću je sutra.
 
5. However – ipak, međutim
 
    Ben didn’t pass the exam. However, he will pass it next time.
    Ben nije položio ispit. Međutim, položiće sledeći put.
 
6. As well as – pored (ide sa glagol + ing)
 
    I work in this shop as well as working on my farm.
    radim u ovoj radnji pored toga što radim na svojoj farmi.
 
7. Because of – zbog
 
    He was scared because of the noise in the dark.
    Bio je uplašen zbog buke u mraku.
 
Too and enough
 
Too - previše
 
 The boy was too scared to go out in the dark.  
 Dečak je bio previše uplašen da izađe napolje po mraku.
 
 Too stoji ispred prideva – Too + adjective = too scared, too lazy....
 
 
Enough – dovoljno
 
The boy wasn’t careful enough and he made mistakes in the test.
 Dečak nije bio dovoljno pažljiv i napravio je greške u testu. 
 
Enough stoji iza prideva – Adjective  + enough – strong enough, rich enough...
 

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 104, vežba 1, prevesti rečenice.
Udžbenik, strana 107, vežba 3, popuniti prazbine sa rečima iz tabele i too ili enough.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 

24. април 2020.

7. čas - Past Perfect Simple - Davno prošlo vreme
            Consequences


Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola “to have” u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i Past Participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.
had + past participle

Past participle – ovde treba obratiti pažnju na pravilne i nepravilne glagole.
Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavisno od toga da li ispred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.
- Kod nepravilnih glagola, koristimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen). Tabela sa nepravilnim glagolima je na strani 144 u udžbeniku.
 
Potvrdni oblik
Jednina (singular)

 • I had (I’d) worked. (Ja sam bio radio.)
 • You had (You’d) worked. (Ti si bio radio.)
 • He had (He’d) worked. (On je bio radio.)
 • She had (She’d) worked. (Ona je bila radila.)
 • It had (It’d) worked. (Ono je bilo radilo.)
Množina (plural)
 • We had (We’d) worked. (Mi smo bili radili.)
 • You had (You’d) worked. (Vi ste bili radili.)
 • They had (They’d) worked. (Oni su bili radili.)
Jednina (singular)
 • I had (I’d) slept. (Ja sam bio spavao.)
 • You had (You’d) slept. (Ti si bio spavao.)
 • He had (He’d) slept. (On je bio spavao.)
 • She had (She’d) slept. (Ona je bila spavala.)
 • It had (It’d) slept. (Ono je bilo spavalo.)
Množina (plural)
 • We had (We’d) slept. (Mi smo bili spavali.)
 • You had (You’d) slept. (Vi ste bili spavali.)
 • They had (They’d) slept. (Oni su bili spavali.)
Upitni oblik
Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola “to have” (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

 • Had I worked? (Da li sam ja bio radio?)
 • Had you worked? (Da li si ti bio radio?)
 • Had he worked? (Da li je on bio radio?)
 • Had she worked? (Da li je ona bila radila?)
 • Had it worked? (Da li je ono bilo radilo?)
Množina (plural)
 • Had we worked? (Da li smo mi bili radili?)
 • Had you worked? (Da li vi ste bili radili?)
 • Had they worked? (Da li su oni bili radili?)
Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

 • Had I worked? – Yes, I had. / No, I hadn’t.
 • Had you worked? – Yes, you had. / No, you hadn’t.
 • Had he worked? – Yes, he had. / No, he hadn’t.
 • Had she worked? – Yes, she had. / No, she hadn’t.
 • Had it worked? – Yes, it had. / No, it hadn’t.
Množina (plural)
 • Had we worked? – Yes, we had. / No, we hadn’t.
 • Had you worked? – Yes you had. / No, we hadn’t.
 • Had they worked? – Yes, they had. / No, they hadn’t.

Wh- pitanja:

Jednina (singular)

 • Where had I worked? (Gde sam ja bio radio?)
 • Where had you worked? (Gde si ti bio radio?)
 • Where had he worked? (Gde je on bio radio?)
 • Where had she worked? (Gde je ona bila radila?)
 • Where had it worked? (Gde je ono bilo radilo?)
Množina (plural)
 • Where had we worked? (Gde smo mi bili radili?)
 • Where had you worked? (Gde ste vi bili radili?)
 • Where had they worked? (Gde su oni bili radili?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola “have” i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

 • I had not (hadn’t) worked. (Ja nisam bio radio.)
 • You had not (hadn’t) worked. (Ti nisi bio radio.)
 • He had not (hadn’t) worked. (On nije bio radio.)
 • She had not (hadn’t) worked. (Ona nije bila radila.)
 • It had not (hadn’t) worked. (Ono nije bilo radilo.)
Množina (plural)
 • We had not (hadn’t) worked. (Mi nismo bili radili.)
 • You had not (hadn’t) worked. (Vi niste bili radili.)
 • They had not (hadn’t) worked. (Oni nisu bili radili.)
 
Upotreba
The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za:
Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje:
 • She suddenly found that she had lost her camera. (Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.)
The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because:
 • After we had reached the top, we began to feel tired. (Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.)
 • His friends tried to help him after he had lost all his money. (Prijatelji su pokušali da mu pomognu nakon što je izgubio sav svoj novac.)
 • When he had finished his homework, he went to play. (Kada je završio domaći, izašao je da se igra.)
 • Because he’d spent so much, he had very little money. (Pošto je bio potrošio toliko, imao je vrlo malo novca.)
 
DOMAĆI:
Udžbenik, strana 117, vežba 4a, staviti reči u odgovarajući red.
Udžbenik, strana 117, vežba 4b, ubaciti glagole u past perfect.
Udžbenik, strana 116, vežba 1, prevesti date prideve u vežbi 1a i povezati ih sa rečenicama u vežbi 1b.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor


 
30. април 2020.

8. čas - Consequences

Za domaći prevesti prvi pasus!!!

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 116, vežba 2b, prevesti prvi pasus u tekstu, od Shelly:.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor
 
 

8. мај 2020.

9.1. čas - Should have done

Овај израз користимо када говоримо о нечему што није учињено у прошлости, а требало је.
 
You should have phoned me. I was worried about you.
Требало је да ме позовеш. Бринуо сам се за тебе.
 
The boy shouldn’t have forgotten hshould have homework. He got a bad mark.
Дечак није требао да заборави домаћи задатак. Сада има лошу оцену.
 
Грађење:                 

Should have + past participle

Past participle – ovde treba obratiti pažnju na pravilne i nepravilne glagole.
- Kod pravilnih glagola dodajemo nastavke -d i -ed (saveD, wantED, inviteD, watchED), a moramo paziti i na promenu slova Y zavshould haveno od toga da li should havepred tog slova ide samoglasnik ili sugalasnik (play – played, ali carry – carried) jer Y prelazi u I posle suglasnika.
- Kod nepravilnih glagola, korshould havetimo oblike glagola iz treće kolone (steal – stole - stolen,
take – took  – taken, cut – cut - cut, tell – told – told, see – saw - seen). Tabela sa nepravilnim glagolima je na strani 144 u udžbeniku.
Paziti na oblike:

Potvrdni Odrični Upitni
Jednina
I should havetold the truth. I shouldn’t have told the truth. Should I have told the truth?
You should have told the truth. You shouldn’t have told the truth. Should have you told the truth?
He should have told the truth. He shouldn’t have told the truth. Should have he told the truth?
She should have told the truth. She shouldn’t have told the truth. Should have she told the truth?
It should have told the truth. It shouldn’t have told the truth. Should have it told the truth?
Množina
We should have told the truth. We shouldn’t have told the truth. Should we have told the truth?
You should have told the truth. You shouldn’t have told the truth. Should you have told the truth?
They should have told the truth. They shouldn’t have told the truth. Should they have told the truth?

DOMAĆI:
Udžbenik, strana 119, vežba 4, popuniti praznine sa odgovarajućim oblikom.
Radna sveska, strana 64, vežba 1, formirati rečenice na osnovu slika.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
 
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor9.2. čas - If you’d phoned...
               Third conditional


Građenje:
Budući da trećim kondicionalom govorimo samo o prošlom vremenu, gradimo ga korišćenjem tih vremena.
U delu rečenice gde je IF koristimo HAD + PAST PARTICIPLE tj. ako je pravilan glagol dodajemo nastavak –ed, a ako je nepravilan, koristimo treću kolonu iz liste nepravilnih glagola (da sam kupila – IF I HAD BOUGHT), a u drugom delu koristimo WOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (išla bih na koncert – WOULD HAVE GONE). S obzirom da i u ovom slučaju govorimo o hipotetičkim tj. zamišljenim situacijama, i vreme mora biti takvo. Iz tog razloga ovde ne koristimo Past Simple, već Past Perfect (had + past participle).

If + past perfect – would + have + past participle
 
If I had driven faster, I would have arrived in Greece on time.
Da sam brže vozio, stigao bih na vreme u Grčku.

Upotreba:
Treći kondicional govori o prošlosti. Mi ovde govorimo o uslovu koji se nije ispunio u prošlosti i kao rezultat ne postoji mogućnost ispunjenja uslova u budućnosti.
 
If I had saved some money, I would have gone to Greece last summer. - Da sam uštedeo novac, išao bih u Grčku prošlog leta.
If I had studied more, I would have enrolled in the law school last year. - Da sam više učila, upisala bih pravni fakultet prošle godine.


DOMAĆI:
Udžbenik, strana 118, vežba 2b, odgovoriti na pitanja u vezi sa tekstom iz vežbe 2a sa True (tačno) ili False (netačno).
Udžbenik, strana 119, vežba 6, popuniti rečenice  sa odgovarajućim  oblicima.
Radna sveska, strana 64, vežba 2, popuniti rečenice  sa odgovarajućim  oblicima.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
 
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor15. мај 2020.

10. čas - On the dge
               Adverbs


Prilozi (Adverbs) su reči koje bliže određuju glagole, prideve i druge priloge, tj. oni objašnjavaju kako se nešto radi, odnosno na koji način se obavlja neka radnja.
Postoje razne vrste priloga. Naime, najveći broj priloga se gradi tako što se na osnovu prideva doda nastavak –ly:

 • quick + ly = quickly (brzo)
 • slow + ly = slowly (sporo)
 • clear + ly = clearly (jasno)
 • kind + ly = kindly (ljubazno)
 • careful + ly = carefully (pažljivo)
 • beautiful + ly = beautifully (lepo)
Pridevi koji se završavaju na –y, menjaju –y u –i:
 • easy + ly = easily (lako)
 • happy + ly = happily (srećno)
 • angry + ly = angrily (ljuto)
Pridevi koji završavaju na –le, gube krajnje –e, i dodaje im se samo –y:
 • gentle + ly = gently (nežno)
 • comfortable + ly = comfortably (udobno)
Neki prilozi imaju potpuno isti oblik kao pridevi. Takvi su sledeći prlozi:
 • fast (brzo), hard (teško), late (kasno), early (rano)
Prilog koji odgvara pridevu good (dobar) je nepravilan i glasi well.
Primeri:

 • She sang beautifully last night. (Ona je sinoć lepo pevala.)
 • He speaks English well. (On dobro govori engleski.)
 • They ran quickly. (Oni su brzo trčali.)
 • Please, talk slowly. (Molim vas, govorite sporo.)
 • He always drives very fast. (On uvek vozi veoma brzo.)
DOMAĆI:
Udžbenik, strana 121, vežba 3, zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora.
Udžbenik, strana 120, prevesti prva dva pasusa
Radna sveska, strana 66, vežba 2a, ubaciti reči iz vežbe 1 u odgovarajuću prazninu.
 
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a: 
             1. odgovor
             2. odgovor
 
22. мај 2020.

11. čas - Happy endings
               Reported speech 1 - statementsStatements in Reported Speech, izjavne, potvrdne rečenice u indirektnom govoru

Kod prebacivanja direktnog u indirektni govor, tj, prepričavanja ili prenošenja šta je neko rekao, glavna fora u engleskom je takozvano slaganje vremena (koje kod nas, u srpskom ne postoji)

Mi ćemo reći;

On kaže: Ja čitam knjigu. = On kaže da on čita knjigu.

On je rekao: Ja čitam knjigu = On je rekao da on čita knjigu.

Kod nas bez obzira u kom vremenu je, sadašnjem ili prošlom rečenica sa kazati, govoriti, izjaviti, u srpskom jeziku se ne menjaju vreme upotrebljeno u direktnom govoru, ostaje isto i u indirektnom.

Slaganje vremena u engleskom jeziku

U engleskom to ne može, imamo slaganje vremena.

Ako je u rečinica sa “Reporting verb” kao što su say ili tell u prezentu, sve je OK, ništa ne diramo, samo promenimo lične zamenice po logici.

Naravno, ko će nam to bolje objasniti nego Seonaid na njenom predivnom sajtu link

Primer – bez slaganja vremena; say ili tell je u prezentu
– direct speech: “I like ice cream”
– reported speech: She says she likes ice cream (Present Simple)

Primer – slaganje vremena; say ili tell je u prošlom vremenu
– direct speech: “I like ice cream” (Presnt Simple)
– reported speech: She said she liked ice cream (Past Simple pomera Present Simple iz glavne rečenice u starije vreme tj. Past Simple)

To bi izgledalo ovako, šema za slaganje vremena :
 
Ako kažemo:
 
She said:
Onda u indirektnom govoru menjamo vremena po ovoj šemi:
1. Simple Present prelazi u Simple Past
I like ice cream. She said (that) she liked ice cream.
2. Present Continuous prelazi u Past Continuous
I am living in London. She said she was living in London.
3. Simple Past prelazi u Past Perfect Simple
I bought a car. She said she had bought a car.
4. Present Perfect Simple prelazi u Past Perfect Simple
I haven’t seen Julie She said she hadn’t seen Julie.
5. Future I (will) Conditional I (would)
I will see you later. She said she would see me later.

Napomena: Takođe dolazi do promena prisvojnih i objekatskih zamenica (me, him, her, your, their...)

The boys said: We brought our food with us.

The boys said they had brought their own food with them
 

DOMAĆI:
Udžbenik: strana 125, vežba 4, ubaciti rečenice u indirektni govor.
Udžbenik: strana 124, vežba 2a, prevesti drugi pasus u tekstu.
NAPOMENA: Domaći uraditi do sledećeg petka. Odgovore napisati u WORD-u tako što ćete staviti da li je udžbenik ili radna sveska. Na primer:
             Udžbenik, strana 95, vežba 4a:  
             1. odgovor
             2. odgovor