ЗАВРШНИ ИСПИТРЕШЕЊЕ ТЕСТА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ.


http://osstefannemanjastenjevac.nasaskola.rs/files/fajlovi/Uputstvo%20za%20ocenjivanje%20ZI%202018%20%E2%80%93%20Srpski%20jezik.pdfВажно обавештење за ученике
- испит из српског/матерњег језика је 18. јуна 2018. од 09,00-11,00 часова,  из математике 19. јуна 2018. од 09,00-11,00 часова и испит са комбинованим тестом је 20. јуна 2018. од 09,00-11,00 часова;
- дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
- сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
- у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;
- сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
- од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.


УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ)


 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Родитељима односно другим законским заступницима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно други законски заступник у обавези је да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања.
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно други законски заступници, пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.
 
Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:
 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
   На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 
Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 
 
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту
 
То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ
 
 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.
 
Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 
На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 
 
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту
 
То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 РАЧУНАЊЕ БОДОВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда ученик може да оствари највише 60 бодова.

ПРИМЕР:
Средња оцена општег успеха у 6. разреду је 3,84
Средња оцена општег успеха у 7. разреду је 4,06
Средња оцена општег успеха у 8. разреду је 4,12
БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 3,84 + 4,06 + 4,12 = 12,02 х 4 = 48,08
Овом броју се додају бодови са завршног испита.
Ученици могу на завршном испиту да остваре највише 40 бодова.
Остварени број бодова из матерњег језика и математике множи се бројем 0,65, а број бодова из комбинованог теста бројем 0,70.

ПРИМЕР:
Број бодова на тесту из матерњег језика 16 х 0,65 = 10,40
Број бодова на тесту из математике         12 х 0,65 =   7,80
Број бодова на комбинованом тесту         17 х 0,70 = 11,90
БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 10,40 + 7,80 + 11,90 = 30,10
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ЈЕ: 48,08 + 30,10 = 78,18

Право на упис у гимназију и стручну школу (четворогодишњу) има ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова (општи успех + завршни испит).ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ - 2018.
http://osstefannemanjastenjevac.nasaskola.rs/files/fajlovi/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-2018.pdf

GIMNAZIJE – SPECIJALIZOVANA IT ODELjENjA
Razvoj IT-sektora jedan je od prioriteta Vlade Republike Srbije. Prema podacima Narodne banke Srbije IKT sektor jedan je od najperspektivnijih sa godišnjim  rastom izvoza od 20 odsto u poslednjoj deceniji.  Srbiji u ovom trenutku nedostaje oko 15. 000 IT stručnjaka.
 Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku jedan su od načina na koji obrazovni sistem nastoji da odgovori na potrebe tržišta rada. Specijalističkim obrazovanjem srednjoškolaca koji imaju izražene digitalne sposobnosti povećava se kvalitet studenata IT smerova različitih fakulteta.
 Digitalna pismenost, poznavanje programiranja i baza podataka koje će učenici steći u gimnazijskom IT-odeljenju biće važni za njihov dalji razvoj. Osim prohodnosti na fakultete koji školuju IT stručnjake, maturanti ovih odeljenja mogu da nastave studije i u drugim oblastima i tako probiju put ka digitalizaciji u poljoprivredi, zdravstvu i energetici. Takođe, zahvaljujući osposbljenosti, ovi učenici mogu odmah po završetku gimnazije biti deo inovativnih startap kompanija. Učenici koji su završili gimnazijska IT odeljenja svoje znanje, veštine i stavove su već uspešno iskazivali na konkursima koje su raspisivale telekomunikacione kompanije. Naročito su velike uspehe pokazali u veb-dizajniranju i kreiranju aplikacija za mobilne telefone. 
 
O SMERU
Gimnazijsko IT-odeljenje predstavlja specijalizovano odeljenje za učenike sa izraženim digitalnim sposobnostima (kompetencijama).
Specijalizacija u jednoj naučnoj oblasti omogućava visok stepen pripremljenosti za nastavak visokog obrazovanja-studiranje u toj oblasti ali  pri tom ne uskraćuje učenicima prohodnost i na studijske programe iz sasvim drugih oblasti.
Broj učenika, kao i u ostalim specijalizovanim gimnazijskim odeljenjima je 20. Veći deo nastave takozvanih računarskih predmeta odvija se u grupama sa po 10 učenika. Podela odeljenja na grupe omogućava bolji kvalitet rada, a samim ti i bolja postignuća učenika.
 
PREDNOSTI
Učenici će ovladati svim osnovnim, ali i nekim naprednijim konceptima programiranja, upoznaće se sa različitim pristupima rešavanju problema programiranjem. Razumeće računarske mreže, mrežne slojeve i protokole i znati šta je potrebno da računarske mreže budu bezbedne.
Pored  većeg spiska specifičnih računarskih kompetencija posebno je važno istaći da će učenici biti osposobljeni da efikasno koriste programiranje i rad sa bazama podataka za rešavanje različitih problema u daljem obrazovanju, profesionalnom radu i svakodnevnom životu. Ovo predstavlja  funkcionalizaciju znanja.
Pohađajući ovaj obrazovni program učenici će unaprediti strategije i tehnike samostalnog učenja koristeći mogućnosti računara i izgradiće spremnost za praćenje novih rešenja u oblasti informatičke tehnologije.
 
 
PRIJEMNI ISPIT
Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.
Na prijemnom ispitu zadaci će biti srednjeg i naprednog nivoa, a za pripremu  se mogu  koristiti zbirke zadataka za pripremu završnog ispita.
Prijemni ispit se polaže 3. juna 2018.godine.
 
Gimnazije u kojima će se polagati prijemni za odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo (IT-odeljenje) :
 

 1. Prva beogradska gimnazija za grad Beograd
 2. Zemunska gimnazija (rezerva- ako kapaciteti Prve beogradske budu nedovoljni)
 3. Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica za Zapadnobački i Severnobački okrug
 4. Zrenjaninska gimnazija za Severnobanatski, Srednjebanatski i Južnobanatski okrug+Kikinda+Bečej
 5. Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad za Južnobački i Sremski okrug
 6. Šabačka gimnazija, Mačvanski i Kolubarski okrug
 7. Užička gimnazija, Zlatiborski i Moravički okrug+Bajina Bašta
 8. Gimnazija u Kraljevu za Raški okrug + Kosovska Mitrovica
 9. Gimnazija u Kruševcu za Rasinski okrug
 10. Gimnazija u Leskovcu za Pčinjski i Jablanički okrug
 11. Gimnazija „Bora Stanković“ u Nišu za Nišavski i Toplički okrug+ Orahovac (KiM)
 12. Prva kragujevačka gimnazija za Šumadijski i Pomoravski okrug
 13. Gimnazija u Smederevu za Braničevski i Podunavski okrug
 14. Gimnazija u Zaječaru za Zaječarski i Borski okrug
Učenici se prijavljuju u gimnaziji ili srednjoj školi koju žele da pohađaju.
Rok za prijavljivanje je od 11-14. maja 2018. godine od 9.00-14.00 časova.
 
SPISAK GIMNAZIJA
*** ZA VIŠE INFORMACIJA UČENICI SE MOGU OBRATITI  GIMNAZIJAMA ***
 
Gimnazije koje su izrazile interesovanje za otvaranje odeljenja učenika sa izuzetnim sposobnostima za informatiku i računarstvo
 

 1. Zemunska gimnazija, Beograd
 2. Gimnazija Sveti Sava, Beograd
 3. Šesta gimnazija, Beograd
 4. Negotinska gimnazija
 5. Gimnazija, Ivanjica
 6. Gimnazija, Ćuprija
 7. Osma gimnazija, Beograd
 8. Patrijarh Pavle, Beograd
 9. Gimnazija, Mladenovac
 10. Srednja škola, Grocka, Beograd
 11. Užička gimnazija
 12. Gimnazija „Vuk Karadžić“ , Loznica
 13. Gimnazija u Leskovcu
 14. Gimnazija u Kraljevu
 15. Gimnazija u Vranju
 16. Gimnazija u Kruševcu
 17. Gimnazija u Smederevu
 18. Gimnazija u Knjaževcu
 19. Gimnazija u Zaječaru
 20. Gimnazija u Paraćinu
 21. Gimnazija u Kosovskoj Mitrovici
 22. Srednja škola Mladost
 23. Gimnazija „Miloš Savković“, Aranđelovac
 24. Gimnazija u Novom Pazaru
 25. Gimnazija, Raška
 26. Prijepoljska gimnazija
 27. Gimnazija u Somboru
 28. Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica
 29. Gimnazija u Bečeju
 30. Gimnazija „Dušan Vasiljev“ – Kikinda
 31. Zrenjaninska gimnazija
 32. Gimnazija za talentovane učenike „Boljai“, Senta (mađarski jezik)
 33. Gimnazija – Novi Kneževac
 34. Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola
 35. Gimnazija i ekonomska škola „Branko Radičević“ –  Kovin
 36. Gimnazija i ekonomska škola „Svetozar Miletić“ – Srbobranu
 37. Gimnazija u Bačkom Petrovcu (slovački jezik)
 38. Srednja škola Kanjiža
 39. Gimnazija Stevan Puzić, Ruma
 40. Srednja škola Lukijan Mušicki, Temerin
 41. Gimnazija Sava Šumanović, Šid
 42. Gimnazija i ekonomska škola Dositej Obradović, Bačka Topola
 43. Gimnazija Čačak
 44. Srednja škola Vuk Karadžić, Ljubovija
 45. Srednja škola Mali Zvornik
 46. Gimnazija Bora Stanković, Bor
 47. Srednja škola Branislav Nušić, Sokobanja
 48. Gimnazija Orahovac
 49. Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac
 50. Srednja škola, Brus
 51. Gimnazija Bosilegrad
 52. Gimnazija Jovan Skerlić, Vladičin Han
 53. Aleksinačka gimnazija, Aleksinac
 54. Gimnazija Pirot
 55. Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci
 56. Srednja škola, Novi Bečej
 57. Gimnazija u Prokuplju
 
Privatne škole:

 1. Gimnazija sa domom učenika „Ruđer Bošković“, Beograd
 2. Srednja škola Ušće, Beograd
 3. Gimnazija „Kreativno pero“, Beograd
 4. Gimnazija „Milena Pavlović Barili“, Beograd
 5. Savremena gimnazija, Beograd
 6. Metropoliten IT gimnazija (u osnivanju), Niš
 
Spisak gimnazija u kojima već postoji ovo odeljenje:

 1. Prva Beogradska
 2. Prva Kragujevačka
 3. Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad
 4. „Bora Stanković“, Niš
 5. Gimnazija u Šapcu
 6. Gimnazija „Svetozar Marković“, Jagodina
 7. Gimnazija u Sremskoj Mitrovici
 8. Gimnazija „Sveti Sava“ Požega
 
  
INFORMATIČKI PREDMETI
Specijalizovani predmeti se izučavaju u različitim razredima. Učenici će za  četiri godine imati ukupno 934 časa informatičkih predmeta.  Ovaj broj časova, sadržaji koji se izučavaju, podela odeljenja na manje grupe, stručni nastavnici i opremljene škole  predstavljaju uslove za maturante koji će biti izuzetno efikasni tokom daljeg studiranja na IT smerovima različitih fakulteta. Stručni predmeti su koje će učenici imati su:

 1. Programiranje
 2. Primena računara
 3. Objektno orijentisano programiranje
 4. Baze podataka
 5. Programske paradigme
 6. Veb programiranje
 
ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКУ:
 
http://osstefannemanjastenjevac.nasaskola.rs/files/fajlovi/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf