8 Биологија


17. март 2020.

За почетак да обновимо већ обрађено градиво:

Заштита, обнављање и унапређивање животне средине

Како заштитити природу? Шта су црвене књиге? Зашто се праве национални паркови и резервати природе? Повратак несталих врста и још по нешто...


Ерозија земљишта

Колега Дејан Бошковић је 19.3. на РТС3 одржао предавање на тему Ерозија земљишта и ширење пустиња и нестајање врста.

 У вези тога записаћете у својим свескама и научити следеће:
 
Ерозија земљишта и ширење пустиња
 
Земљиште је растресит површински слој Земље који је настао под утицајем воде, ваздуха, сунчевог зрачења и живих бића.
Ерозија је механички процес губитка површинских слојева земљишта.
Постоје : водна ерозија-под утицајем воде и
Еолска ерозија- под утицајем ветра.
Дезертификација је ширење пустиња.
Узроци ширења пустиња су:
- ерозија
- прекомерна пољопривредна производња
- нерационално наводњавање
- прекомерно напасање стада
Најефикаснији начин против ширења пустиња је пошумљавање.
 
Киселе кише и сушење шума
 
Киселе кише су последица повећане концентрације оксида азота и сумпора.
Настају услед повећаног сагоревања фосилних горива.
Уништавају шуме, копнене воде, мора и океане.
Уништавају фасаде, споменике, мостове..
 
 
Нестајање биљних и животињских врста ћемо на следећем предавању.

Домаћи задатак:
У уџбеницима прочитајте и научите са страна од 137 до 142.

Одговорити на питања.
1. Од када је присутан проблем киселих киша?
2. Да ли киселе кише имају локални или глобални значај?
3. Које се мере предузимају за спречавање појаве киселих киша?
4. Да ли су последице киселих киша присутне у Србији?

Одговоре послати до 24.марта на адресу marija.biologijanadaljinu@gmail.com

Да би било лакше ово савладати одгледајте следећу презентацију
 

25. март 2020.

Нестајање биљних и животињских врста

Узроци нестанка врста могу бити: Природни и под утицајем човека.

Природни - врсте нестају током еволуције, не успеју да се прилагоде на настале услове или од њих настану нове врсте.

Антропогени су чешћи. Тако врсте нестају услед:

 • Ширења насеља
 • Повећања пољопривредних површина
 • Крчења шума
 • Исушивањем мочвара и влажних земљишта
 • Прекомерним ловом и риболовом и криволовом
 • Уношењем нових врста- интродукцијом
 • Загађењем
 • Прекомерним брањем и експлоатацијом дивљих врста
 • Трговином врстама...
Ово је било на предавању у РТС школи. А следеће биће у четвртак 26.3.
 

Концепт одрживог развоја

Ресурси су природна богатства.
Одржив развој подразумева мудро коришћење природних богатстава и уравнотежен економски развој друштва.
Потребно је брижљиво користити природна богатства.
Одржив развој је равнотежа између узимања и давања природи и остављање ресурса будућим генерацијама.

Еколошки отисак је однос потреба и стварне потрошње природних ресурса.
Изражава се као корисна површина планете неопходна за задовољење људских потреба.
 
Информисаност и учешће у доношењу одлука у вези заштите животне средине

Архуска конвенција из 1998.године садржи три групе права:
- право на информисаност
- Право учешћа у доношењу одлука
- Право остварење својих права, макар и преко правосуђа.

Ово је све што смо требали да научимо за ову седмицу.

Домаћи задатак:
У уџбеницима прочитајте са страна од 143. до 156.

Пронађите и опишите неку несталу биљну или животињску врсту.

Поздрав!

П.С. Домаће задатке радите. Бележим ваше ангажовање и тачност одговора.
02. април 2020.

Концепт одрживог развоја - утврђивање


Oдговорите на следећa питања.
Одговоре пошаљите на мејл marija.biologijanadaljinu@gmail.com03. април 2020.

Природни ресурси – одрживо коришћење


Природни ресурси су енергетски и материјални.

Подела ресурса:

 • Обновљиви- жива бића, екосистеми и земљиште
 • Необновљиви – руде метала, минерали, нафта, природни гас, угаљ
 • Стални – сунчево зрачење, ветар, таласи, плима и осека.
О овоме одгледајте РТС час и научите из уџбеника са страна158-160.

Задатак је да саставите презентацију о некој групи ресурса и пошаљете ми до 08.4.2020.

Материјал за израду презентације можете наћи на интернету.
09. април 2020.

Животна средина и одрживи развој

Пратите ртс час биологије. У свескама запишите преглед градива.10. април 2020.

Енергетска ефикасност; Отпад и рециклажа

Пратите РТС час биологије. У свескама запишите преглед градива. У вашим уџбеницима је на странама 161-170.

Домаћи задатак.
1. Истражи, сазнај и одговори шта је биодизел и за шта се користи.
2. Шта су геотермални извори енергије и за шта се користе?
3. Шта су налепнице енергетске ефикасности?
4. Наведи или илуструј неки савет за уштеду електричне енергије.
 
23. април 2020.

Отпад и рециклажа - утврђивање

Пратите на РТС часу.

Домаћи задатак је да пронађете и објасните значење ознака за рециклажу (најмање три ознаке).
И наведете савете како да се смањи количина отпада.

27. до 30. април 2020.

Еколошка права

Право на живот и здравље
 1. Право на здраву животну средину ( здраву воду, здрав ваздух, светлост, земљиште, здраву храну, одсуство буке и зрачења, на заштиту биљног и животињског света)
 2. Право на приступ информацијама ( право на информисаност, учешће у доношењу одлука, приступ правосуђу у случају када су претходна два права повређена)
Конференције о животној средини:
Стокхолм 1972. године
Рио де Жанеиро 1992. године
Архус 2001. године
Остваривање еколошких права: невладине организације, медији, еколошка друштва, еколошки покрети, еколошке школе, еколошке акције, еколошки протести.
Еколошко право подразумева и еколошке обавезе.
У уџбеницима на странама 174-176. И РТС час.4. до 9. мај 2020.

Савремени начин живота и здравље људи
 1. Бука и вибрације- природа, природни извори, вештачки извори, последице по здравље, заштита од буке
 2. Брза храна- дејство на здравље људи, органска храна.
 3. Потрошачка култура- дејство на животну средину и здравље људи
 4. Дувански дим- штетне компоненте, дејство на здравље људи, околину, пасивно пушење, одвикавање од пушења
У уџбеницима на странама 177-180. и РТС час.


Еколошка култура- култура живљења

Видови ове културе су: култура исхране, становања, одевања, односа према другим живим бићима.

Основе еколошке културе су: еколошка свест, еколошка знања и еколошко понашање.

Циљ ове културе је: еколошка култура уместо потрошачке културе.

У уџбеницима на странама 181-184. и РТС час.

Домаћи задатак: Истражи, сазнај, научи и напиши рад о штетности и деловању буке, брзе хране, дуванског дима, наркотика на човека. Изаберите само једну тему.

Следеће седмице биће утврђивање овог градива, а након тога припрема за полагање завршног испита.
Пратите РТС часове и на њима биће часови обнављања градива петог, шестог и седмог разреда.
 
11. - 15. мај 2020.

Животна средина, здравље и култура живљења - утврђивање

Ово погледајте на РТС часу.Домаћи задатак: Препишите питања са следећих фотографија и одговорите на постављене задатке. А затим фотографију урађеног теста послати на мој мејл: marija.biologijanadaljinu@gmail.com
 


Екологија и заштита животне средине - тематско понављање

Ово погледајте на РТС часу.
 


18. - 23. мај 2020.

Од ове седмице на РТС часовима биологије почиње припремна настава за полагање завршног испита.

РТС часове биологије обавезно пратите!

Домаћи задатак: Препишите питања са следећих фотографија и одговорите на постављене задатке. А затим фотографију урађеног теста послати на мој мејл: marija.biologijanadaljinu@gmail.com

25. - 29. мај 2020.

Ове седмице пратите часове са РТС наставе. Нове домаће задатке немате.

Они који су  да сада урадили све задатке, нека одморе. У активностима пронаћи ћете предлог закључне оцене.

Они који нису редовно радили, имаће прилику да доврше све задатке до краја ове недеље. Тада ћу оценити и предложити закључну оцену.