Немачки језик 7


3. септембар 2020.
1. час

Das Perfekt обнављање
У шестом разреду смо већ радили перфекат , а овде ћемо обновити правила , како се гради и како се користи.
Перфекат се гради од презента помоћних глагола haben (имати) и sein (бити) на другом месту у реченици (имати се користи уз глаголе стања , а бити уз глаголе кретања) , и од партиципа другог главног глагола.
Партицип други се добија тако што се од главног глагола у инфинитиву одбија наставак –еn и додаје испред ge- а иза –t.
Глагол стања : machen – радити, чинити

Ich habe gemacht Wir haben gemacht
Du hast gemacht Ihr habt gemacht
Er
Sie  hat gemacht
Es
Sie haben gemacht
 
wandern –планинарити - gewandert         spielen – играти се -  gespielt
warten – чекати - gewartet
Глагол кретања : reisen

Ich bin gereist Wir sind gereist
Du bist gereist ihr seid gereist
Er
Sie ist gereist
Es
Sie sind gereist
 
Kод неправилних глагола може доћи до промене вокала у основи , али не мора , битно је да се глагол сада завршава на ен .
 
gehen – ићи - gegangen                              bleiben – остати- geblieben
fahren – возити -  gefahren                         schwimmen – пливати- geschwommen
lesen – читати - gelesen                              kommen –доћи- gekommen

Код раздвојних глагола се наставци умећу између префикса и основе .
Пример: ankommen – стићи – angekommen

Ове дефиниције треба преписати и свеске и треба урадити 2. и 3. задатак у радној свесци на 6. и 7. страни. У другом задатку треба уписати глаголе у текст на одговарајућем месту. Када је реч о трећем задатку треба повезати питања са одговорима. 

10. септембар 2020.

2. час

Hast du Lust mitzumachen?

Данас ћемо радити превод лекције на 13. и 14. страни у уџбенику . У овој лекцији је реч о секцијама . Описане су нам три секције : музичка , драмска и информатичка. Овде ћемо урадити превод описа само прве две секције . Опис информатичке секције ћемо урадити на часу . Овде ћу дати непознате речи из сва три пасуса.
Превод прва два пасуса ћете урадити у свесци и даћете следећег часа наставнику да прегледа превод, који ће исправити потенцијалне грешке и вратити. 
Dann komm doch zu uns - онда дођи код нас   bestehen - постојати noch mehr – још више
selbstverfasst - самокомпоновано zurzeit - тренутно proben - вежбати
 
die Rollenspiele - скеч die Bewegung - кретање die Übung - вежба
verschiedene - разни das Stück - комад der Bühnenbau - бина
lachen – смејати се darstellen - представљати bauen - градити
die Vorstellung - представа schlüpfen - ући у über seinen eigenen Schatten springen - превазићи себе
 
der Schwerpunkt – тежиште der Umgang – коришћење wesentlich – значајно
die Textverarbeitung – обрада текста nützlich - корисно einfach - једноставно
die Kenntnisse – познавање die Erweiterung – проширење das Einbinden – уклопити
herstellen – производити die Ausstattung – опрема ermöglichen – омогућити
einarbeiten – уградити inhaltlich садржајно gestalten – уредити
der Computerraum – кабинет за информатику bespielsweise – на пример ansprechen – примамљиво
 
der Vortrag - предавање
 17. септембар 2020.

3. час

1. Прво ћемо урадити четврти задатак на 8. и 9. страни у радној свесци. Овде имамо слике активности ученика у слободно време. Ми треба реченицама у перфекту да искажемо, шта су ученици радили у слободно време.
2. Радићемо сада лекцију на 18. страни уџбенику. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir.

У табели испод ћу дати превод нових речи из ове лекције. Ове речи треба преписати, а затим треба урадити превод лекције.

sich auswirken - одразити се beliebt - омиљен zufrieden - задовољан
keineswegs - никако später - касније  Ich wäre - Била бих
der Liebling - миљеник der Streber - штребер Ich würde - Ја бих
der Mitschüler - друг из одељења dabei - притом unterrichten - предавати
 28. септембар 2020.

4. час

Наставићемо са радом задатака у радној свесци. Ускоро ћемо завршити прву област .

Урадићемо сада преостале задатке до краја прве области. У случају да не знате како се ради неки задатак можете своје питање послати на мејл.

Дакле сликате задатак и питате шта није јасно. Свакако предзадњи задатак може свако урадити, овде имамо мали речник ове области, прво преведемо реч, а затим ту реч употребимо у реченици. То може бити реченица из уџбеника или чак реченица коју сами смислите.