7 Математика


20. март 2020.

Ученици ове недеље ћемо радити правоугли координатни систем као растојање две тачке у координатном систему.

1. Наставна јединица о правоуглом координатном систему налази се у уџбеницима на страни 102. и  103.
Док будете читали лекцију уочићете да се правоугли координатни систем састоји од x  и y осе које се секу у координатном почетку.

Ваш задатак је да нацртате координатни систем у свескама и да одредите тачке, то је све већ нацртано у уџбенику на вама је само да пажљиво читате и радите корак по корак. У уџбенику су дати урађени примери,проучите их и на основу њих урадите задатке после лекције на страни 103.

2.  Правоогли координатни систем ћете  обновити израдом  задатака из збрике на страни 101. Задаци 1.2.3. и 4.

3.  Наставна јединица  Растојање две тачке у координатном систему се налази у уџбеницима  на страни 104. и 105.

Ова лекција допуњује предходну лекцију о координатном систему. Поента је да схватите и уочите колико су тачке удаљење међусобно у координатном систему. Пажљиво прочитајте лекцију,погледајте урађене примере на основу којих ћете урадити задатке 1.2. и 3.

4. Растојање две тачке у координатном систему ћете  обновити израдом  задатака из збрике на страни 102. Задаци 1.2. и 3.

За све врсте помоћи и савета мој маил је: nestorprofesor1980@gmai.com

На овај маил ми шаљите слике урађених задатака.

На Youtube имате примере неких урађених задатака у вези правоуглог координатног система


23. март 2020.

Ученици данас ћемо радити лекцију ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ МЕЂУ ВЕЛИЧИНАМА која се налази у уџбеницима на страни 106. и 107.

Лекција говори о томе како да одређене податке прикажете графички.

График се састоји од две осе на којима се уносе две зависно променљиве које се затим спајају заједничким тачкама ( пример 1,2.).

Ваш задатак је да прочитате лекцију и урадите задатак број 1. на страни 107.

Лекцију такође можете наћи на Youtube-у.

25. март 2020.

Данас ћемо обновити лекцију  ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ МЕЂУ ВЕЛИЧИНАМА тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 103. задаци 1.2. и 3.


26. март 2020.

Ученици данас ћемо радити лекцију ДИРЕКТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ; ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ y= k*x  која се налази у уџбеницима на страни 108.109.110.и 111.

Директна пропорционалност  говори о две величине које зависе једна од друге,односно ако се једна повећа онда се повећа и друга( примери 1. 2.3.4.).

График зависности  y= k*x представља директну пропорционалност где су x и  y те две зависне величине а к представља коефицијент директне пропорционалности односно он нам говори колико се повећавају зависне величине.

Ваш задатак је да прочитате лекцију и урадите задатке из уџбеника. Као помоћ при изради задатака нек вам послуже урађени примери.

Лекцију такође можете наћи на Youtube-у.

27. март 2020.

Данас ћемо обновити лекцију  ДИРЕКТНА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ; ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ y= k*x  тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 105. задаци 1.2.3. и 4.
 
За све врсте помоћи и савета мој маил је: nestorprofesor1980@gmai.com

На овај маил ми шаљите слике урађених задатака.30. март 2020.

Ученици данас ћемо радити лекцију ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ; ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ y= k/x  која се налази у уџбеницима на страни 112.113.и 114. Обрнута пропорционалност  говори о две величине које зависе једна од друге,односно ако се једна повећа онда се друга смањи (примери 1. 2.3.4.). График зависности  y= k/x представља обрнуту пропорционалност где су x и y те две зависне величине а к представља коефицијент обрнуте пропорционалности односно он представља производ  две зависне.
Ваш задатак је да прочитате лекцију и урадите задатке из уџбеника. Као помоћ при изради задатака нек вам послуже урађени примери.

Лекцију такође можете погледати на овом видеу.
1. април 2020.

Данас ћемо обновити лекцију  ОБРНУТА ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ; ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ y= k/x  тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 107. и 108. задаци 1.3. и 4.


2. април 2020.

Ученици данас ћемо радити лекцију ПРОПОРЦИЈА И ЊЕНЕ ОСОБИНЕ  која се налази у уџбеницима на страни 115., 116. и 117. Са пропорцијама сте се упознали из хемије,а она говори о једнакости односа а/b= c/d, односно о једнакости две размере а:b=c:d, где следи производ спољашњих и утутрашњих чланова а*d= b*c.
Ваш задатак је да прочитате лекцију и урадите задатке из уџбеника. Као помоћ при изради задатака нек вам послуже урађени примери.
Лекцију такође можете погледати на овом видеу.

3. април 2020.

Данас ћемо обновити лекцију  ПРОПОРЦИЈА И ЊЕНЕ ОСОБИНЕ  тако што ћете урадити задатке из збирке на страни 109. задаци 1. и 2.