КОНКУРС за пријем ученика за школску 2022/2023. годину

Датум: 17. Jun 2022 15:17 Категорија: Дешавања

Дом ученика средњих школа  „Срећно“
Кнеза Милоша бб
35230 Ћуприја

На основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 451-02-1336/2022 од 17.5.2022.године,  Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја расписује
 

К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем ученика за школску 2022/2023. годину
 
Дом ученика средњих школа „Срећно Ћуприја у школској 2022/23. години прима  100 кандидата и то: 53 ученице и 47 ученика.
Право на смештај и исхрану имају ученици који су први пут уписани у одређени разред, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају. Дом опредељује до 10% места за припаднике осетљивих друштвених група. Пријем се врши на основу Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Сл.гласник РС“ 36/2019).

За прву расподелу пријаве се подносе од 12. до 22. јула 2022. године у времену од 8:00 до 14:00 часова радним данима у Дому ученика средњих школа „Срећно“, ул. Кнеза Милоша бб, у Ћуприји.

Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 12. до 22. јула неће се накнадно примати пријаве.

Прелиминарна ранг-листа примљених ученика биће истакнута на огласној табли Дома и на сајту  www.dus.rs  у року од  3 дана од истека рока за пријем докумената.
Рок за подношење приговора је 8 дана.
Коначна ранг-листа биће објављена 2.8.2022. године.
Потписивање уговора за примљене ученике обавиће се од 3. до 5. августа 2022. године. Сматраће се да су ученици, чији родитељи не потпишу уговор у овом термину, одустали.

Потребна документа (оригинална или оверене фотокопије):
1. Пријава на конкурс – попуњава се у Дому приликом предаје докумената (може се преузети са сајта Дома ученика www.dus.rs,
2. Уверење о приходима по члану породице за прва три месеца ове године, издато од стране надлежног општинског органа у месту пребивалишта родитеља/старатеља (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),
3. Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика која се налазе у Календару такмичења ученика (  у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду (оверена фотокопија),
4. За ученике који су уписани у први разред средње школе:
– сведочанство о завршеним разредима (
VVIVIIVIII   оверене фотокопије)
– уверење о обављеном завршном испиту (оверена фотокопија)
– потврда  да је кандидат уписан у средњу школу као редован ученик
5. За ученике који су уписали IIIIIIV разред средње школе сведочанство о завршеном претходном разреду (оверена фотокопија)
6. Потврда о владању у установи  (добија се у Дому приликом предаје докумената)

Kандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели конкуришу за место у дому од 25. до 29.08.2022. године од 8 до 14 часова. Уз захтев да буду посебно рангирани  у оквиру наменски опредељених капацитета установе прилажу доказ о припадности осетљивој друштвеној групи.

Други уписни рок за преостала слободна места је од 25. до 29. 08.2022. године од 8 до 14 часова.